Gasolkunskap

Detta bör du känna till om gasol

Gasol är ett svenskt namn på en petroleumprodukt som till största delen består av propan (C3H8) och butan (C4H10). Gasol tas fram från naturgas och råolja. Koldioxidutsläppen är mycket låga jämfört med olja och kol och det är dessutom extremt låga utsläpp av tungmetaller, svavel, partiklar och kväveoxider. Gasol används främst inom industrin men en mindre del av gasolen säljs som flaskgasol till privatpersoner.

Gasol är helt doftfri och osynlig, varför ett luktämne har tillsats. Luktämnet som tillsätts gör att ett eventuellt läckage snabbt uppmärksammas genom den kraftiga lukten. Den avger inga farliga avgaser när den förbränns (endast vattenånga och koldioxid) vilket gör den lämplig som värmekälla till allt som är i närheten av oss, t.ex. matlagning (kokplattor, värmare, stekhällar och grill).

Gasol har mycket högt energiinnehåll. Ett kilo propan motsvarar hela 12,8 kWh. Jämför detta med motsvarande elektrisk värmekälla och du förstår hur effektivt det är. Det är väldigt viktigt att du förbränner gasen rätt. Lågan ska vara blå/grön - annars riskerar det bildas den giftiga gasen kolmonoxid CO. Förekommer gula lågar ska produkten lämnas på service.

Fakta om Gasol

 • Propan har en kokpunkt på - 43° C, kan därför användas i mycket sträng kyla.
 • Propan levereras i stål, komposit och aluminiumflaskor.
 • Butan har en kokpunkt på 0° C och kan därför endast användas över denna temperatur. Vissa engångsbehållare innehåller ren Butan och fungerar därför endast vid plusgrader.
 • Många engångsbehållare innehåller en blandning av propan och butan (30/70) för att man skall kunna använda dem ner till ca –10° C.
 • Gasol är ren, giftfri och luktfri vid utvinningen, därför har ett luktämne tillsats som indikerar läckage vid mycket låga koncentrationer.
 • Gasol är en gas men vid komprimering övergår den till vätska. Gasolflaskor innehåller komprimerad gasol. Det är av den anledningen en gasolflaska alltid skall stå upp vid transport, förvaring och användning. Skulle gasolvätska komma ut i slangar/rörsystem så expanderar vätskan 250 gånger i volym med en tryckhöjning som följd. Resultatet av detta är att förbrukarna går sönder och eventuellt brand kan uppstå.
 • Gasol har mycket högt energi innehåll, 1 kg propan är lika med 12,8 kWh. Temperaturen är vid rätt förbränning ca 1900° C.
 • Vid rätt förbränning av gasol skall den innersta kärnan av lågan vara blå, och inte ha inslag av gula lågor. Förekommer gula lågor bör produkten lämnas in för service.
 • Gasol är tyngre än luft. Det kan innebära att vid ett läckage och dålig ventilation kan gasen ansamlas på låga punkter. En gasolflaska får fyllas till 82% vid 15°C. Detta för att gasolen ska kunna expandera vid en temperaturhöjning. Trycket i flaskan ändras bara av den yttre temperaturen så länge det finns gasolvätska kvar. Detta innebär att det inte går att sätta på en manometer för att se hur mycket gasol det finns kvar.
 • En gasolflaska kan leverera en viss mängd gasol per timme. Tumregeln är 1 kg/timme. Ex. om en gasolvärmare förbrukar 2,5 kg/h skall 3 st. flaskor kopplas i serie . Tar man ut för mycket gasol så hinner inte gasolvätskan att koka av ny gas utan kyls ned och det bildas frost/is på utsidan av flaskan och trycket sjunker. Till slut är flaskan trycklös trots att det finns vätska kvar.
 • Gasol kräver syre till förbränningen. När du förbränner 1 kg gasol går det åt 12 m3 luft, så sörj för god ventilation. Detta gäller inte bara gasol utan all förbränning av motsvarande energimängd t ex ved, fotogen, bensin m.m.
 • Restprodukter vid förbränning av gasol är endast vattenånga och koldioxid (CO2), detsamma som i din utandnings luft. Men om det är ofullständig förbränning med gula lågor bildas kolmonoxid (CO) som är giftig.
 • Brännbarhetsområdet för gasol är 2-10 % gasol blandat med luft, kan jämföras med bensin som ligger mellan 2-8 % medan acetylen har ett brännbarhetsområde på hela 2-82 %.
 • Det krävs stor mängd gasol för att komma upp till en explosiv blandning, Ex. en husvagn som innehåller 25 m3 luft krävs det att en 2 kg flaska töms på kort tid för att komma upp till 4 % blandning.
 • Det är väldigt viktigt att du ansluter rätt tryck till din gasol förbrukare. De flesta lågtrycksprodukterna i vårt land är tillverkade för 0,03 bar (30 mbar) men inte alla. Så ta det inte för givet, kontrollera typskylten och bruksanvisningen innan du ansluter reduceringsventilen

Lite om anläggningen

Flaskanslutningar

Packningar i anslutningar och reduceringsventiler skall kontrolleras vid varje flaskbyte och bytas varje år då dessa utsätts för fullt flasktryck. En reduceringsventil bör bytas efter 10 år, anledningen är att om tätningen eller membranet skulle läcka eller gå sönder så kan fullt flasktryck strömma ut i systemet. Alla reduceringsventiler är datummärkta för att du skall kunna se när det är dags att byta ut den.

Slangar

Gasolslang bör vara orange till färgen. Den skall dessutom vara märkt med ett nummer, beroende på slangkvalité (stål eller textilarmering). Vår vanligaste slang som är 8 mm skall vara märkt med EN 16436. Slangen skall vara märkt med tillverknings år. Slangen ska vara så kort som möjligt, Rekommenderad max längd 1,5 meter. Den får ej dras genom yttervägg eller bärande konstruktion, i övrigt alltid med nötningsskydd. Orange slang är textilarmerad och får bara användas när reduceringsventil används. Vid anslutning i flaska utan reduceringsventil måste stålarmerad slang användas märkt EN 1762.

Läckagetest

Läckindikator bör alltid monteras i ett gasolsystem, för att klara av den egenkontroll du är skyldig att göra. Det finns två olika system att välja på, bubbelindikator eller manometer.

Rörledning

Rörledning för gasol skall vara av koppar eller likvärdigt material. Våra standard dimensioner är 8-12-15-18-22 mm. Rören skall vara väl klamrade, ett 8 mm rör skall vara klamrat med 30 cm avstånd. Används mjukglödgat rör måste du montera stödhylsa för att ej skada röret. Alla skarvar ska kunna inspekteras utan hjälp av verktyg. Rörledning genom bärande konstruktion skall skyddas med stålrör, och nötningsskydd ska monteras.

Kopplingar

Alla kopplingar skall vara avsedda för gasol. Gängförband skall limmas med godkänt lim ( lin får ej användas). Används koppling med enkel kona se till att vända skärringen åt röränden.

Avstängningsventiler

Alla ventiler skall vara avsedda för gasol och vara märkta med ordet gasol eller skall vredet vara gult eller orange till färgen. Det skall alltid sitta en ventil före varje förbrukare.

Gasolapparater

Alla apparater som är avsedda för båt, husvagn/husbil, villan, stugan, restaurangen etc. eller som används av privat person (gäller ej löd och värmebrännare) skall vara CE - godkända (se typskylt).

Alla apparater för inomhusbruk skall vara utrustade med tändsäkring som stänger av gasoltillförseln inom 90 sek. om lågan slocknar. Vissa apparater skall vara anslutna till avgaskanal om:

 • Den är avsedd för kontinuerlig drift och har en effekt på 2,6 kW eller mer.
 • Den har en effekt på mer än 12 kW.
 • Den är installerad i rum mindre än 7 m3.
 • Den är utrustad med avgaskanal från tillverkaren.

Vad säger lagen? Vilka ställer krav på mig?

 • Lagen om brandfarliga & Explosiva varor 2010:1011 LBE
 • Förordningen om brandfarliga & explosiva varor 2010:1075 FBE
 • Myndigheten för säkerhet och beredskaps föreskrifter MSBFS/SRVFS/SÄIFS
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS
 • Lagen om skydd mor olyckor LSO
 • Svensk byggnorm
 • Boverkets föreskrifter BBR
 • Sjöfartsverket
 • Trafiksäkerhetsverket Föreskrifter

Detta är dom viktigaste lagar, förordningar och föreskrifter som vi måste rätta oss efter. Den allra viktigaste och som är grunden för all hantering är lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE).

6 § Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna och för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Detta gäller alla som hanterar brandfarlig vara oavsett vilken mängd som du hanterar.

De övriga förordningar och föreskrifter talar om hur vi skall bygga ett gasolsystem och vilka skyldigheter vi har.